GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Társasági jog

A társasági jogra vonatkozó törvényi szabályozás 2014. évben az új Ptk. hatálybalépésével gyökeresen megváltozott, figyelemmel arra, hogy azt addig az időpontig külön törvény szabályozta, a társasági jogi szabályozás azonban a Ptk. 3. könyvében kapott helyet.

Az új Ptk. a jogi személyekre és gazdasági társaságokra vonatkozó együttes és különös szabályokat tartalmazza, a 2006. évi V. törvény pedig a gazdasági társaság alapításának, módosításának, megszűnésének egyes eseteire vonatkozó eljárásjogi szabályokat állapít meg.

A cég bejegyzésére illetve változásbejegyzésére irányuló eljárásban a jogi képviselet kötelező, így minden esetben szükséges az ügyvéd közreműködése a cégbíróság előtti eljárásban.

Amennyiben egy természetes személy úgy dönt, hogy vállalkozás keretében kíván gazdasági tevékenységet folytatni, úgy gazdasági társaság alapítása válhat szükségessé. Az első és legfontosabb szempont a gazdasági társaság típusának kiválasztása, amelyben Ügyvédi Irodánk komplex segítséget nyújt Ügyfeleinek, részletesen kifejtve az egyes típusok előnyeit, hátrányait és főbb jellemzőit.

A társasági forma meghatározását követően szükséges további adatokat megadni, a gazdasági társaság típusától függően, ilyen adatok tipikusan a társaság tagjai, vezető tisztségviselő személye, társaság székhelye, vagyoni hozzájárulás teljesítésének módja, ideje, összege, tevékenységi körök meghatározása.

A cégelalapításhoz szükséges okiratok szerkesztése, cégbírósági eljárás lebonyolítása érdekében keresse bizalommal Irodánkat, ide kattintva kérheti személyes ajánlatunkat, a kért adatok megadását követően.

A meglévő gazdasági társaság valamely adatában bekövetkezett változás esetén azt a cégbíróságnak bejelenteni szükséges, például a tagok személyében beállott változás, vagy új székhely létesítése.

A cég adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló eljárás során az Ügyvédi Iroda vállalja a szükséges dokumentumok szerkesztését, azok cégbírósághoz történő benyújtását.

A változásbejegyzési eljárás illetéke 15.000,- Ft, a Cégközlönyben való közzététel költsége pedig 3000,- Ft, amelyet az Ügyvédi Iroda által igényelt, és Önnek továbbított ún. utalványminta felhasználásával tud megfizetni.

Az alapítvány és az egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek jogok és kötelezettségek alanyai lehetnek, azonban nem gazdasági társaságok.

A fő különbség abban rejlik, hogy míg a gazdasági társaságot üzleti tevékenység végzésének céljából alapítják, az egyesület vagy alapítvány főszabály szerint nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására, ezen szervezetek azt csak az alapítványi vagy egyesületi cél megvalósításával összefüggésben végezhetik, kiegészítő jelleggel.

Alapítvány vagy egyesületi forma a civil szféra kedvelt szervezeti formája.

A gazdasági társaság megszüntetésére szolgáló eljárás a végelszámolás, amely esetben a társaságnak nincsenek tartozásai, kintlévőségei, azonban a működést nem kívánja tovább folytatni.

A végelszámolási eljárás megindítása tárgyában született tulajdonosi határozatot követően a végelszámoló válik a társaság vezető tisztségviselőjévé, így neki kell nyilatkoznia a társaság zárómérlegének megfelelőségéről, a bankszámlák állapotáról, a végelszámolás lezárásáról.

A végelszámolási eljárás időtartama egyszerűsített eljárás esetén 150 nap, rendes végelszámolás

Az Ügyvédi Iroda komplex segítséget nyújt a végelszámolási eljárás teljes időtartama alatt, úgy a dokumentumok szerkesztése körében, mint a cégbírósági eljárás során.

A kényszertörlési eljárás során a céget hivatalból törli a cégbíróság, leggyakrabban olyan esetben, ha a társaság a végelszámolási eljárást nem fejezte be határidőben, avagy a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja.

A cég kényszertörlési eljárás keretében történő törlése esetén a társaság vezető tisztségviselője, valamint tagjai, volt tagjai, a törvényben meghatározott módon és mértékig felelnek az eljárás során felmerülő, kielégítetlen hitelezői követelésekért.

Vagyonrendezési eljárás lefolytatására kerülhet sor olyan esetben, ha egy cég a megszűnt, és a megszűnésre irányuló eljárás lefolytatását követően olyan vagyontárgy kerül elő, amely a törölt cég tulajdona volt, továbbá olyan esetben, ha a kft. tagja úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem rendelkeztek.

Ügyvédi Irodánk mint a kényszertörlési eljárás során, mint a vagyonrendezés során vállalja az érintett társaság jogi képviseletét bíróságok valamint egyéb hatóságok előtt egyaránt.

A gazdasági társaságok működése körében gyakran adódhat olyan szituáció, hogy a tagok egymással nem tudnak megegyezni bizonyos kérdésekben, ilyen lehet a törzstőke felemelése vagy leszállítása, pótbefizetés előírása.

Ebben a körben kiemelendő a társaság legfőbb szervének határozatának megtámadása bíróság előtt, avagy az alapító okirattal kapcsolatos érvénytelenségi vagy hatálytalansági kérdések, illetve a kisebbségvédelem eszközei.

A társaságok működése körében kiemelendő a tagkizárási per, amelyben a társaság egy vagy több tagjának kizárását maga a társaság kezdeményezi, figyelemmel arra, hogy az adott tag a társaság működésének célját magatartásával súlyosan veszélyezteti.

A társasági jogi peres eljárásokban teljes körű jogi képviseletet nyújtunk Ügyfeleink részére.

Vízgazdálkodási társulatot egy érdekeltségi területen lévő ingatlantulajdonosok (jellemzően beépíthető telkek tulajdonosai) hozhatnak létre, abból a célból, hogy a nem közművesített területet közös összefogásuk és szerveződésük segítségével közművesítsék. A vízgazdálkodási társulat a jogszabály szerint vízközmű létrehozására szolgál, de a tulajdonosok sok esetben elektromos-, és közút fejlesztéseket is végrehajtanak. A vízgazdálkodási társulat megalakulása és megszűnése jogszabály által szabályozott, a vízgazdálkodási társulat megalakulásához szükséges az illetékes hatóságok és önkormányzat értesítése, egyeztetés lefolytatása, érdekeltségi terület és az érdekeltségi hozzájárulás megállapítása, a megszűnést elszámolási eljárás előzi meg, melynek során a tagok részére tételes elszámolást kell adni a tevékenységről, illetve át kell adni a vagyont a helyi önkormányzat részére. A megalakulást követően, illetőleg a megszűnést a cégbíróság felé be kell jelenteni. Amennyiben összgazdasági-, vagy vízügyi szempontból indokolt, úgy az érdekeltségi területet olyan ingatlantulajdonosokra is ki lehet terjeszteni, akik egyébként a fejlesztést gátolnák vagy akadályoznák.

 

Ügyvédi Irodánk segítséget nyújt a vízgazdálkodási társulat megalakulásában, szervezőbizottság létrehozásában, tulajdonosi megkeresések, nyomtatványok, levelek és bejelentések elkészítésében. Biztosítjuk a tagi nyilvántartások vezetését, cégbírósági eljárások lefolytatását, valamint a működés során felmerülő jogi támogatást biztosítjuk a vállalkozási szerződések véleményezése, az önkormányzattal történő kapcsolattartás, közbeszerzés lefolytatása, hatóságokkal történő kapcsolattarásban.