GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Peres ügyek és jogviták

Az ügyvédi tevékenység ellátása során kezdetektől kiemelt figyelmet fordítottunk a jogviták peres eljárást megelőző sikeres megoldására illetve a peres ügyek hatékony kezelésére.

Jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezünk a régi-, és az új polgári perrendtartás szerinti  eljárásokban, az ügyek indításától (kereset, ideiglenes intézkedés), rendes (fellebbezés) és a rendkívüli perorvoslatokkal (felülvizsgálati-, perújítási kérelem) kapcsolatos eljárásokig.

A jogvitás ügyek egy jelentős része peren kívüli folyamatok és egyeztetések útján is megoldható, ugyanakkor a vitás ügyek másik csoportjára csak a bírói ítélet hozhat megoldást. Ugyanakkor a peren kívüli és a peres megoldási utak között van átjárhatóság, és sok esetben kerül sor egy folyamatban lévő peres eljárásban a felek megegyezésére. Bizonyos esetekben ésszerű egyezség létrehozását szolgálhatja az is, ha a fél peres eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy előmozdítsa a hosszú évek óta esetleg nyugvóponton lévő ügy előmozdítását.

Az Ügyvédi Iroda a jellemzően a következő típusú peres ügyeket kezeli:

 • ingatlanügyek jogvitái: tulajdonjog megállapítása különböző jogcímeken (adásvétel, ajándék, ráépítés, elbirtoklás), közös tulajdon megszüntetése, tulajdonjoggal kapcsolatos szerződésekből eredő egyéb igények érvényesítése, vételár megfizetése, kellék-, és jogszavatossági igények érvényesítése (eladott dolog hibái, hiányosságai, félretájékoztatásból eredő károk, költségek), szerződések érvénytelensége és jogkövetkezményei;
 • építőipari kivitelezői jogviták: megrendelő-vállalkozó, vagy vállalkozók (fő-, alvállalkozó) közötti jogviták kezelése, igényérvényesítés, pótmunka elszámolás, TSZSZ eljárás kezdeményezése, egyéb építőipari szakértői tevékenységben közreműködés, szakértői szemlén részvétel, elszámolásokból adódó jogviták, biztosítékokkal kapcsolatos jogvita (jóteljesítési, garanciális visszatartások érvényesítése, elszámolása, bankgarancia érvényesítése, lehívása, kötbérszankciók alkalmazása, kötbér mérséklése);
 • szerződéses jogviták: polgári jogi-, vagy más kereskedelmi-, üzleti szerződések és megállapodások nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos igények érvényesítése;
 • társasági ügyek: társasági határozat bírósági megtámadása, tag kizársa iránti eljárás;
 • követeléskezelési eljárások: valamely pénzkövetelés jogi úton történő behajtása-, érvényesítése, vagy ilyen igények érvényesítésének az akadályozása és elhárítása a jog eszközeivel jellemzően a szerződésben vagy a kötelezettség valamely hibája, hiányossága, jogszabályba ütközése okán;
 • végrehajtási ügyek: végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti eljárások;
 • kártérítési ügyek: a szerződésszegéssel, vagy a szerződésen kívüli károkozásokból eredő károk megtérítése iránti eljárások, utóbbi esetében a veszélyes üzemi károk, többek közös károkozása, megbízott / alkalmazott károkozása, ilyen igények elhárítása, károkozás összegének minimalizásálása, harmadik felelős felek feltárása, behatárolása, felelősség jogszerű áthárítása, kármegosztás a kárban részben vagy egészben felelős károsulttal;
 • sérelemdíj érvényesítése: a személyt ért nem vagyoni sérelmek (jellemzően: élet, a testi épség és az egészség megsértése, hátrányos megkülönböztetés, becsület és jó hírnév megésrtése, magántitok és személyes adatok védelméhez való jog megésrtése, képmáshoz és a hangfelvételhez kapcsolódó jogok megsértése) miatt felmerül igények érvényesítése;
 • általános szerződési feltételek ügyei: a vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek érvénytelenségével kapcsolatos igények érvényesítése a vállalkozással szemben, avagy a vállalkozás érdekeinek védelme ügyészségi-, vagy más fogyasztói igényekkel szemben;
 • közigazgatási határozat megtámadása: a közigazgatási eljárásban hozott jogellenes vagy annak értékel határozat megtámadása a vállalkozás érdekei védelme érdekében a Szakterületeinkben megjelölt ágazati ügyekben;
 • szerzői jogi és védjegy, valamint domain ügyek: a szerzői jog hatálya alá tartozó alkotások védelme, de különösen szoftverek, adatázisok védelme, képi, grafikai művek védelme, tervezői teljesítmények és alkotások védelme, kapcsolódó ideiglenes intézkedések és kártérítés érvényesítése, domain törlése, átruházása, védjegybitorlás és védjegy használatának megtiltása, a védjegy jogosulatlan használatának jogkövetkezményei érvényesítése;

A peres eljárások sikere a bizonyítékokra vezethető vissza. Amennyiben a fél állítását bizonyíték támasztja alá, úgy a peres eljárás sikere valószínű. A bizonyítékok rendelkezésre állása sok esetben az ügy körülményeitől, felek viszonyától, dokumentáltságtól, a per tárgyának vizsgálhatóságától függ. A fél részére minden esetben javasoljuk, hogy az ügye érdekében a rendelkezésre álló bizonyítékokat gyűjtse, és bocsássa az Iroda rendelkezésére. Amennyiben a bizonyíték beszerzése különleges szakértelmet igényel, a bizonyítás lefolytatható a peres eljárásban, de azt megelőzően is közjegyző igénybevétele mellett, vagy magánszakértői eljárásban.

Irodánk a pert megelőzően lefolytatott szakértői eljárást javasolja alkalmazni, melynek hivatalos formája a közjegyzői nemperes eljárásban történő szakértő kirendelése. Ilyen eljárás alkalmazása esetén a per indítása előtt a fél képet kaphat az ügye szakértői szempontú igazság tartalmáról, és ezzel arról is, hogy mennyiben megalapozott az igénye, mennyiben javasolt vagy kockázatos a per kezdeményezése. Fontos, hogy az ilyen szakértői vélemény beszerzéséhez nincs szükség a másik fél hozzájárulására.

A peres eljárások kockázatainak feltárása, a per kimenetelének behatárolása és a lehetséges kimenetelek mérlegelése a peres eljárást megelőzően indokolt.