GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

ÁSZF és díjszabás

DR. SOÓS ÁDÁM
ÜGYVÉDI IRODA
-
ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSRE
VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉS FELTÉTELEK
-
(hatály: 2020. október 29. napjától)

Megbízó
NEVE:…………………………………………………………………………………………………
CÍME: …………………………………………………………………………………………………………
CÉGJEGYZÉKSZÁMA  / ANYJA NEVE: …………………………………………………………………………………………………………
ADÓSZÁMA / SZÜL. HELY ÉS IDŐ: …………………………………………………………………………………………………………
KÉPVISELŐ: …………………………………………………………………………………………………………
TELEFON: …………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………

I.    ADATOK, ÁSZF HATÁLYA

1.1.    ÜGYVÉDI IRODA NEVE ÉS CÍME, ELÉRHETŐSÉGE, ELJÁRÓ ÜGYVÉD MEGJELÖLÉSE

Ügyvédi Iroda neve és címe valamint egyéb adatai: dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda (a továbbiakban „Ügyvédi Iroda”) 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.., Telefon: + 36 1 920 11 44,  Fax: + 36 1 580 71 52, Elektronikus levélcím: iroda@drsoosadam.hu, Adószám:   18147926-2-42,  Kamarai bejegyző határozat száma: Ü-4296/a/2010, Bankszámlaszám: FHB BANK 18100002-00214815-21010014, Ügyvédi Iroda tagja: dr. Soós Ádám ügyvéd, KASZ: 36068556, e- kapcsolattartási cím: 18147926, Elektronikus aláírás: van, Honlap: www.drsoosadam.hu, Eljáró ügyvéd: dr. Soós Ádám)

1.2.    ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK RÉSZEI

Az Általános Szerződési Feltételek törzsszövegből és mellékletekből áll.

Mellékletek a következők:
1.sz. Melléklet – Díjjszabás
2. sz. Melléklet – Egyszerűsített Tényvázlat és Megbízás
3. sz. Melléklet – Adatkezelési tájékoztató


1.3.    ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed az Ügyvédi Irodára, és az Ügyvédi Irodával megbízási jogviszonyra lépő valamennyi Megbízóra.

A Megbízó által alkalmazott általános szerződési feltételek hatálytalanok a Megbízással összefüggésben. Megbízó általános szerződési feltételei kizárólag annyiban hatályosak, amennyiben azokat az Ügyvédi Iroda kifejezett írásbeli nyilatkozatával elfogadta.

1.4.    ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE

Az ÁSZF elérhető a www.drsoosadam.hu/aszf weboldalon, valamint az Ügyvédi Iroda váróhelyiségében, továbbá az Ügyvédi Iroda által küldött valamennyi e-mail üzenetről elérhető linken. Az ÁSZF elérhetőségére és annak kötelező jellegére az Ügyvédi Iroda felhívja az Ügyvédi Irodába belépő valamennyi ügyfele figyelmét.

II.    ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS

2.1.    Az Ügyvédi Iroda, mint Ügyvédi Iroda és az ügyfél, mint Megbízó (a továbbiakban „Megbízó”) között az ügyvédi tevékenység ellátására vonatkozó ügyvédi megbízási szerződés (a továbbiakban „Megbízás”) létrejöhet írásban, szóban, ráutaló magatartással vagy elektronikus úton.
2.2.    Az Ügyvédi Iroda a Megbízás alapján kizárólag az Üt. 39-53.§. szakaszai szerinti ügyvédi tevékenység ellátását vállalja.
2.3.    A Megbízás alapján az Ügyvédi Iroda köteles a rábízott ügyet ellátni, a Megbízó pedig megbízási díjat megfizetni.
2.4.    A Felek eltérő rendelkezése hiányában az ÁSZF a Megbízás elválaszthatatlan részét képezi.
2.5.    A Felek jogosultak az Egyedi Megbízási Szerződésben (a továbbiakban „Egyedi Megbízási Szerződés”) az ÁSZF-től eltérni. Az Egyedi Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
2.6.    A Megbízásnak elválaszthatatlan része a Tényvázlat. A Tényvázlat tartalmazza a Megbízó ügyének leírását a Megbízó által kért részletességgel, valamint az ügyre vonatkozó kockázatokat, az üggyel előreláthatóan felmerülő költségeket, melyeket a Megbízási díj nem foglal magába. Az Ügyvédi Iroda a Megbízó által a tényvázlatban feltüntetett körülmények tekintetében köteles az ügy kockázatairól, illetőleg várható költségeiről nyilatkozni.
2.7.    A Tényvázlatot rendszerint a Megbízás megkötésekor, írásban rögzítik a Felek. Amennyiben az írásbeli rögzítés elmarad, úgy a Felek közötti kommunikáció és jelen ÁSZF az irányadó a Tényvázlat tartalmára.
2.8.    A Felek nem vesznek fel Tényvázlatot olyan esetben, amikor a Megbízó az Ügyvédi Irodát tartós jogviszony keretében alkalmazza rendszeresen, a Megbízó ügyeinek ellátására.
2.9.    A Felek „Egyszerűsített Tényvázlat és Megbízás”-t vesznek fel, melyben rögzítik az ügy rövid leírását, költségeket, megbízási díjat, fizetési határidőt és a jelen ÁSZF alkalmazását.
2.10.    Ügyvédi Iroda tevékenységet csak külön megállapodás alapján végez minden év december 15. – január 6. / július 15. – augusztus 20. és kiemelt ünnepnapok alkalmával. Megbízó az Ügyvédi Iroda szolgáltatásait telefonon, e-mailen, vagy személyesen veheti igénybe.  

III.    MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS KÖLTSÉGEK

3.1.    Az Ügyvédi Iroda által ellátott valamennyi tevékenység - eltérő, kifejezett, írásbeli megegyezés vagy az Ügyvédi Iroda egyoldalú nyilatkozata hiányában – díjköteles.
3.2.    A megbízási díj fajtája óradíj, fix díj avagy ezek kombinációja.
3.3.    A Megbízás díjazására a Felek bármely formában létrejött megállapodása vagy a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletében (a továbbiakban „Díjszabás”) meghatározott díjszabások az irányadóak. Ennek megfelelően Megbízó köteles az Ügyvédi Iroda részére a Megbízási díj megfizetésére. Az Ügyvédi Iroda a megbízási díjra vonatkozó számlát állít ki a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon. A számla összegét a Megbízó köteles kiegyenlíteni. A számla fizetési határideje átutalásos számla esetében 8 nap.
3.4.    A Megbízási díj nettó, magyar forintban értendő, melyet a mindenkori ÁFA terhel. Az Ügyvédi Iroda Egyedi Megbízás esetében biztosítja, hogy a Megbízó Euró pénznemben fizesse a Megbízási díjat.
3.5.    A számla késedelmes fizetése esetén a Megbízó köteles az Ügyvédi Iroda részére késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértékére gazdálkodó szervezetek, szövetkezetek és társasházak esetében a Ptk. 6:155.§. szakasza szerinti késedelmi kamat szabályai az irányadóak, míg magánszemélyek esetében a Ptk. 6:48.§. szakasza szerinti szabályok.
3.6.    Ügyvédi Iroda nem köteles a Megbízó ügyével felmerülő költségek előlegezésére. Megbízó köteles a költség esedékessé válása előtt az Ügyvédi Iroda részére a költség összegét biztosítani.
3.7.    Megbízó köteles előzetesen megfizetni a Megbízás ellátásával összefüggésben előreláthatólag felmerülő költségeket (utazási, szállás, tolmácsolás, fordítási, közjegyzői másolatkészítés, futár,  stb.). Bármely olyan esetben, amikor az Ügyvédi Iroda a Megbízó érdekében megelőlegez költséget, a Megbízó köteles a költséget a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül rendezni.
3.8.    Az Ügyvédi Irodát a Megbízási díj akkor is megilleti, ha a tevékenysége nem járt eredménnyel (sikerrel).
3.9.    Megbízó kijelenti, hogy elfogadja az Ügyvédi iroda által számlázó program felhasználásával kiállított, és pdf formában elektronikus úton megküldött számlát. A Megbízó kijelenti, hogy az ilyen számlát a jogszabály által előírt időtartamig változatlan formában megőrzi.

IV.    MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.    Megbízó köteles az Ügyvédi Iroda részére átadni az azonosításához szükséges valamennyi adatot. Az Ügyvédi Iroda a Megbízás létrejöttének alkalmával jogosult az Megbízótól személyi igazolvány vagy más személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány és lakcímkártya adatokat felvenni és ellenőrizni. A Megbízó az adatellenőrzés során átadott okmányok, igazolások átadásával az adatkezeléshez hozzájárul. Gazdasági társaságok esetében az Ügyvédi Iroda a www.e-cegjegyzek.hu adatai alapján ellenőrzi az adatok megfelelőségét és az okmány érvényességét.
4.2.    Megbízó köteles megadni elérhetőségi és számlázási adatait az Ügyvédi Iroda részére. Elérhetőségi adatok a következők: érvényes levelezési cím, érvényes mobiltelefonszám, érvényes e-mail cím. Számlázási adatok a következők: teljes név, lakcím, cégnév, székhely, adószám.
4.3.    Megbízó megkereséseit elsődlegesen az Ügyvédi Iroda jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail elérhetőségére küldi meg. Amennyiben az Ügyvédi Iroda az e-mail megküldését követő 3 munkanapon belül nem küld választ a megkeresésére, Megbízó az Ügyvédi Iroda vezetékes telefonszámán érdeklődhet az ügy állásáról. Amennyiben az Ügyvédi Iroda nem válaszol, úgy Megbízó köteles e-mail megkeresését megismételni, illetőleg válasz hiányában postai levelet küldeni az Ügyvédi Iroda részére. A jelen pont szerinti folyamat teljesítésének Megbízó részéről történő elmaradása az együttműködési kötelezettség megsértését jelenti. Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen pont szerinti kapcsolattartási szabály a Megbízás hatékony ellátását segíti elő, figyelemmel arra, hogy a Megbízott számos megbízó részére lát el ügyvédi tevékenységet, és az azonnali válaszadás nem minden esetben lehetséges, úgyszintén az e-mail forgalom jelentős mennyisége miatt egyes e-mailek nem kerülnek figyelembe vételre a Megbízó által elvárt időpontban.
4.4.    Megbízó köteles tájékoztatni az adataiban bekövetkezett változásról az Ügyvédi Irodát a változást követő 3 munkanapon belül.
4.5.    Megbízó a Megbízás létrejöttével egyidejűleg a Ügyvédi Iroda részére köteles a Megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot, adatot, információt átadni (a továbbiakban „Információ”). Amennyiben a Megbízás ellátásához átadott Információk hibásak, hiányosak, ellentmondóak, úgy Ügyvédi Iroda a Megbízás teljesítését minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan felfüggeszti, és felhívja Megbízót az Információ pótlására. Amennyiben a Megbízó ügye amiatt sikertelen, vagy hiúsul meg, mert a Megbízó nem, vagy nem teljeskörű Információt biztosított Megbízott részére, vagy az Információt késedelmesen terjeszti elő, úgy a Megbízottat felelősség az esetleges károkért, késedelmekért nem áll fenn, és a károk a Megbízó terhén maradnak.
4.6.    Megbízó a Megbízás létrejöttével – a tanácsadás esetét kivéve - egyidejűleg köteles az Ügyvédi Irodát írásban felhatalmazni ügye ellátására (a továbbiakban „Ügyvédi meghatalmazás”), ennek hiányában az Ügyvédi Irodát kötelezettség és felelősség nem terheli a Megbízás ellátásával összefüggésben.
4.7.    Megbízó köteles tájékoztatni Ügyvédi Irodát, amennyiben a Megbízás tárgyára vonatkozóan érvényes megbízási jogviszonya áll fenn más ügyvéddel vagy ügyvédi irodával. A Megbízásból eredő megbízási díjfizetési kötelezettséget nem érinti az Megbízónak más ügyvéddel vagy ügyvédi irodával fennálló megbízási jogviszonya, azonban a Megbízás teljesítése felfüggesztésre kerül automatikusan mindaddig, amíg az Megbízó hitelt érdemlően nem igazolja a más ügyvéddel vagy ügyvédi irodával fennálló megbízási jogviszonyának megszűnését. Ilyen esetben az Ügyvédi Irodát a más ügyvéd vagy ügyvédi irodával fennálló jogviszony megszűnéséig felelősség nem terheli a Megbízásból eredően.
4.8.    Megbízó a Megbízás létrejöttével egyidejűleg köteles az Ügyvédi Iroda részére átadni az ügyére vonatkozó valamennyi bizonyítékot, illetve megjelölni esetleges bizonyítási indítványait (a továbbiakban „Bizonyítékok”). Bizonyítéknak tekinthető minden olyan tény, adat, információ, mely objektívan alkalmas valamely körülmény létezésének, valóságának, fennállásának, megtörténtének igazolására. Bizonyítékok különösen az okirati bizonyítékok (levélváltás, e-mail, postai feladóvevény, átvételi elismervény, szerződés), az egyéb tárgyi bizonyítékok (hang-, kép-, vagy videó felvétel), idézhető tanú és annak megjelölése, hogy a tanú mely körülményre tud nyilatkozatot tenni. Amennyiben a Megbízó ügye amiatt sikertelen, vagy hiúsul meg, mert a Megbízó nem, vagy nem teljeskörű Bizonyítékot biztosított Megbízott részére, vagy a Bizonyítékot késedelmesen terjeszti elő, úgy a Megbízottat felelősség az esetleges károkért, késedelmekért nem áll fenn, és a károk a Megbízó terhén maradnak. A Megbízott a Megbízótól eredeti iratot kizárólag átvételi elismervény ellenében, írásban vesz át, egyebekben minden irat esetében a Megbízott csak másolati iratokat vesz át. Egyéb kikötés hiányában úgy kell tekinteni, hogy az eredeti irat vagy más dokumentummal a Megbízó rendelkezik, és azt a Megbízott kérésére bármikor, 8 napon belül vállalja felmutatni, bírósági, hatósági felhívásra átadni.
4.9.    Megbízó a Megbízás teljesítése során felmerülő új bizonyítékot köteles Ügyvédi Iroda részére haladéktalanul átadni, illetőleg megjelölni bizonyítási indítványait.
4.10.    Megbízó bármikor jogosult Ügyvédi Irodától a Megbízás állásáról tájékoztatást kérni. Megbízó vállalja, hogy a tájékoztatás kérését a halaszthatatlan eseteket kivéve elsődlegesen e-mailen terjeszti elő.
4.11.    Megbízó köteles az Ügyvédi Iroda felhívására személyes találkozón részt venni az arra vonatkozó felhívástól számított 8 napon belüli egyeztetett időpontban. Felek eltérő írásbeli rendelkezése hiányában a személyes találkozó helyszíne az Ügyvédi Iroda székhelyirodája.
4.12.    Megbízó köteles az Ügyvédi Iroda által részére küldött megkereséseket, dokumentációt elolvasni és az iratban megjelölt teljesítési határidőt megelőző legalább 3 munkanappal, vagy az Ügyvédi Iroda által megjelölt határidőig, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételeit közölni az Ügyvédi Irodával.
4.13.    Megbízó felhatalmazza az Ügyvédi Irodát, hogy a Megbízás teljesítése során az Ügyvédi Iroda bármely alkalmazottja adminisztratív feladatokat lásson el, míg az Ügyvédi Iroda más tagja, alkalmazott ügyvédje, vagy ügyvédjelöltje a megbízást ellátó ügyvéd helyett eljárjon. A Megbízó felhatalmazza az Ügyvédi Irodát, hogy akadályoztatása esetén más ügyvédi irodát, vagy ügyvédet a megbízás ellátásával időszakosan megbízzon.

V.    ÜGYVÉDI IRODA JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1.    Ügyvédi Iroda a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó érdekében jár el. Amennyiben a Megbízó ésszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Ügyvédi Iroda köteles erről a Megbízót tájékoztatni. Amennyiben a Megbízó az utasítást írásban vagy más módon fenntartja, Ügyvédi Iroda köteles az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás ellenére is eljárni és az ügyet ellátni. Ebben az esetben az Ügyvédi Iroda vélelmezi a további eljárás tekintetében, hogy az ésszerűtlen avagy szakszerűtlen utasítás a Megbízó érdekét jelenti. A Megbízó által fenntartott ésszerűtlen avagy szakszerűtlen utasítást az Ügyvédi Iroda a Megbízó kockázatára és felelősségére teljesíti.
5.2.    Az Ügyvédi Iroda jogosult a Megbízást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megbízó olyan utasítást tart fenn, amely jogszerűtlen, valótlan információra alapul, harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét sérti, életet vagy testi épséget továbbá a vagyonbiztonságot veszélyezteti. Amennyiben az Ügyvédi Iroda a jelen pontra hivatkozással szünteti meg a Megbízást, úgy a Megbízó köteles a Megbízott részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek összege megegyezik a Megbízás szerinti óradíj vagy fix díj 10X-szeresével.
5.3.    Ügyvédi Iroda jogosult a Megbízó bármely iratáról fénymásolatot készíteni. Ügyvédi Iroda jogosult és a törvényben meghatározott esetekben köteles a Megbízás elvállalását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a továbbiakban „Pmt.”) rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozat felvételétől, illetve JÜB ellenőrzéstől függővé tenni. Bármely olyan esetben, amikor pénzmosás gyanúja merül fel, avagy az Megbízó vagy képviseletében eljáró személy személyazonossága tekintetében kétely merül fel, az Ügyvédi Iroda köteles – amennyiben a személyazonosság más módon hitelt érdemlően nem kerül igazolásra, avagy a kételyt Megbízó nem tisztázza - az ügy elvállalását megtagadni, avagy a Megbízást azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben az Ügyvédi Iroda a jelen pontban rögzítettek szerint a közreműködést köteles megtagadni, úgy a Megbízó köteles a Megbízott részére adminisztrációs díjat fizetni, melynek összege megegyezik egy munkaórának megfelelő díjjal.
5.4.    Ügyvédi Iroda köteles megtagadni minden olyan Megbízói utasítást, amely harmadik személy személyhez fűződő jogát jogellenesen sérti vagy veszélyezteti, továbbá amely harmadik személyek részére jogellenes károkozást valósíthat meg.
5.5.    Ügyvédi Iroda a Megbízás elvállalásával egyidejűleg a Megbízó által közölt Információk alapján tájékoztatja Megbízót az ügy jogi megítéléséről, lehetséges kockázatokról, jogkövetkezményekről, felmerülő költségekről és az ügy várható kimeneteléről. Megbízó köteles ennek elmaradása esetén az Ügyvédi Irodát igazolható módon írásban felhívni a tájékoztatás megadására. Amennyiben a Megbízó a tájékoztatást a Megbízás elvállalásának időpontját követő 3 munkanapon belül nem hiányolja vagy kifogásolja, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyvédi Iroda az ügyre vonatkozó jogi megítéléséről, lehetséges kockázatokról, jogkövetkezményekről, felmerülő költségekről és az ügy várható kimeneteléről a Megbízót teljeskörűen, így az ügyben felmerülő legmagasabb költségekről, 100%-os pervesztesség vagy más ügy vesztesség következményeiről, legnagyobb kár bekövetkezéséről, Megbízóra leghátrányosabb kimenetelről tájékoztatta.
5.6.    Ügyvédi Iroda az ügy elvállalását követően 15 munkanapon belül megvizsgálja a Megbízó által részére átadott Információkat, valamint a felmerülő további Információk szükségességére, Bizonyítékok beszerzésére felhívja a Megbízó figyelmét. Minden olyan esetben, amennyiben az ügy ellátásához nem elegendőek a Megbízó által Megbízás létrejöttekor adott Információk vagy Bizonyítékok, Ügyvédi Iroda kizárólag akkor köteles Megbízás teljesítésének megkezdésére - illetve jogosult a megbízás teljesítését a Megbízó egyidejű tájékoztatása mellett felfüggeszteni – amennyiben Megbízó a megbízás ellátásához szükséges Információkat és Bizonyítékokat biztosítja az Ügyvédi Iroda részére.  
5.7.    Ügyvédi Iroda tájékoztatja a Megbízót minden olyan körülményről, amely a Megbízás ellátásához addig adott utasítások módosítását avagy harmadik személy igénybe vételét teszik szükségessé.
5.8.    Ügyvédi Iroda nem köteles a Megbízás szerinti peres ügyben a tárgyaláson részt venni, amennyiben a tárgyalást megelőzően határidőben írásban nyilatkozatot tett, vagy egyébként a jelenlét nem szükséges (pl. másodfokú eljárások).
5.9.    Ügyvédi Iroda az irat elektronikus megküldésével tájékoztatja a Megbízót az ügyével összefüggésben keletkezett bírósági, hatósági vagy harmadik személyek részéről érkezett iratokról, az átvételt követő 30 napon belül. Amennyiben a bírósági, hatósági irat megválaszolására határidőt tűztek, Ügyvédi Iroda köteles legkésőbb a határidő lejártát megelőző 5 munkanappal a Megbízó részére az iratot megküldeni észrevételezés céljából.
5.10.    Ügyvédi Iroda az ügyben érkezett eredeti iratok átvételére az Ügyvédi Iroda székhelyén biztosít lehetőséget, egyebekben Ügyvédi Iroda az eredeti irat postázására nem köteles, kivéve, ha Megbízó az ezzel felmerülő költségeket előlegezte.

VI.    FELELŐSSÉG

6.1.    Ügyvédi Iroda felelősségére az általános szabályok vonatkoznak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban „Üt.") rendelkezései.
6.2.    A Megbízó szerződésszegése az Ügyvédi Iroda felelősségét kizárja.
6.3.    Ügyvédi Iroda az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt ügyvédi tevékenységének tartama alatt fenntartani.
6.4.    Az Ügyvédi iroda felelősségbiztosítója az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), felelősségbiztosítási kötvény száma: 324033012.   
6.5.    Ügyvédi Iroda felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Ügyvédi Iroda mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő.
6.6.    Amennyiben a Felek nem állapodtak meg a Megbízási díjban, úgy az Ügyvédi Iroda eljárása díjmentesnek minősül, és az Ügyvédi Iroda felelőssége kizárólag a szándékosan okozott károk vonatkozásában áll fenn, egyéb kártérítésre a Megbízásból eredően az Ügyvédi Iroda nem köteles.
6.7.    Ügyvédi Iroda kizárja felelősségét, amennyiben Megbízó a Megbízás szerinti kötelezettségét megszegi, így különösen amennyiben elmulasztja a jelen ÁSZF-ben avagy Egyedi Megbízásban meghatározott tájékoztatási, együttműködési, fizetési kötelezettségét határidőben avagy teljeskörűen teljesíteni.
6.8.    A Felek a Ptk. 6:152.§. szakasza alapján megállapodnak, hogy a gondatlan tevékenységgel vagy mulasztásokkal okozott károkért az Ügyvédi Iroda felelőssége nem áll fenn.
6.9.    Ügyvédi Iroda által okozott károkért kizárólag az Ügyvédi Iroda felel a felelősségbiztosítás által fedezett kárösszeg (17.600.000,- Ft) és az Ügyvédi Iroda vagyona erejéig.
6.10.    Az Ügyvédi Iroda tagja(i) személyes vagyonukkal nem felelnek a Megbízással összefüggő károkozásért.
6.11.    Megbízásból eredő követelések 5 év alatt évülnek el.  Az Ügyvédi Iroda felszólítása az elévülést megszakítja. Amennyiben Megbízó az Ügyvédi Iroda fizetési felszólítását a kézhezvételtől – ideértve a X. fejezetben meghatározott kézbesítési vélelem útján történő kézbesítést is - számított 8 napon belül írásban nem vitatja, úgy a Megbízó hallgatása a felszólításban megjelölt fizetési kötelezettség Megbízó általi elismerését jelenti. Az elismerés az elévülést megszakítja.
6.12.    A Megbízó a jelen pont szerinti felelősségkorlátozó rendelkezéseket megértette és elfogadja.

VII.    PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI, KIRENDELT VÉDŐ ELJÁRÁSRA ILLETŐLEG ÜGYGONDNOKI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

7.1.    Az Ügyvédi Iroda pártfogó ügyvédi feladatokat illetőleg kirendelt védői feladatokat nem vállal.

VIII.    MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE

8.1.    A Megbízást bármelyik Fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 15 napos felmondási idővel megszüntetni.
8.2.    A Felek kötelesek a Megbízás megszűnését megelőzően elszámolni egymással.
8.3.    Ügyvédi Iroda a Megbízásra vonatkozó elszámolással egyidejűleg, vagy a Felek által meghatározott későbbi időpontban átadja a Megbízás teljesítése során keletkezett iratokat, kivéve az Ügyvédi Iroda saját feljegyzéseit és belső munkaanyagait, valamint az ügyvédi kamarai előírások szerinti iratokat (a 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzatban előírtak szerint). Az ügyvédi kamarai szabályzat szerinti iratokat a Megbízott a szabályzatban meghatározott időtartamig megőrzi, ezt követően azokat megsemmisíti.
8.4.    Ügyvédi Iroda a Megbízás megszűnésére vonatkozó nyilatkozat megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a Megbízással érintett bíróságot vagy más hatóságot, illetve szükség esetén más harmadik személyt a Megbízás megszűnéséről.
8.5.    Amennyiben a Megbízó az eredeti irat kiadását igényli, de az Ügyvédi Iroda rendelkezésére csupán egy eredeti példány áll rendelkezésre, úgy Ügyvédi Iroda kizárólag abban az esetben ad ki eredeti okiratot, amennyiben a Megbízó előlegezi a közjegyzői másolat készítésével felmerült munkadíjat és költséget.

IX.    JOGVITÁK

9.1.    Felek között létrejött Megbízásból eredő jogvitákat a Felek elsődlegesen tárgyalással, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek jogvitájukat nem tudják rendezni, bármelyik Fél jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. A gazdasági társaság vagy más intézmény, szervezet
9.2.    Megbízó köteles a Megbízás ellátásával felmerült panaszával elsődlegesen és írásban megkeresni a Ügyvédi Irodát. Ügyvédi Iroda a panaszt kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Megbízót tájékoztatja.
9.3.    Amennyiben a 9.2. pont szerinti kivizsgálás eredményével a Megbízó nem ért egyet, úgy jogosult az illetékes Budapesti Ügyvédi Kamarát panaszával megkeresni.
9.4.    Megbízó tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben a 9.2. pont szerinti előzetes eljárás hiányában emel panaszt az Ügyvédi Irodával szemben, úgy a panasz elbírálásától függetlenül Ügyvédi Iroda jogosult a kamarai ügyintézéssel felmerült tevékenységét a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti óradíjon Megbízóval szemben érvényesíteni.
9.5.    Amennyiben Megbízott a Megbízási díj érvényesítésére kényszerül Megbízóval szemben, úgy az ilyen eljárásokért Megbízó köteles a felmerült behajtási díjat a jogi költségeken túl.

X.    ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁSZF MÓDOSÍTÁS

10.1.    A Felek megállapodnak, hogy a Megbízás teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat a Megbízásban megjelölt e-mail, fax, vagy levelezési címeken teszik meg. A Megbízás megszűnésével vagy módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban, postai úton kötelesek az egymás részére megküldeni, azzal, hogy a postai úton küldött irat akkor is átvettnek minősül a feladástól számított 5. munkanapon, amennyiben a küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen” avagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
10.2.    Ügyvédi Iroda nem köteles utasítást a Megbízásban egyedileg meg nem jelölt személytől / képviselőtől elfogadni, vagy ilyen részére a Megbízással kapcsolatban tájékoztatást adni.
10.3.    Ügyvédi Iroda jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítani, amennyiben a jogviszonyra vonatkozó jogszabály a változást indokolja. Egyéb esetben is jogosult a Megbízott az ÁSZF módosítására, akként, hogy a módosítást megküldi a Megbízó részére, és amennyiben a Megbízó a módosítás ellen nem tiltakozik, úgy az ÁSZF módosítása a megküldést követő 30. napon hatályba lép.

XI.    TITOKTARTÁS, VÉDJEGY, SZERZŐI JOG

11.1.    Ügyvédi Iroda teljeskörű, kivétel nélküli titoktartásra köteles az Üt. rendelkezéseinek megfelelően. Titoktartása alól kizárólag a Megbízó, személyesen, írásban és előzetesen adhat felmentést a titok pontos megjelölésével egyidejűleg, valamint a titok felhasználási (nyilvánosságra hozatal, átadás, hozzáférhetővé tétel) körének meghatározásával.
11.2.    Ügyvédi Iroda a 11.1. pontban meghatározottakon túlmenően nem jogosult a Megbízó részéről átadott, vagy a Megbízás teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik személyek részére átadni.
11.3.    Ügyvédi Iroda a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és keretei között köteles hatósági adatszolgáltatásra.
11.4.    A Felek nem jogosultak a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül annak logóját, védjegyét, kereskedelmi megjelölését felhasználni.
11.5.    Ügyvédi Iroda jogosult a 4.13. pont szerinti személyek részére a Megbízásra vonatkozó valamennyi adat, Információ és Bizonyíték átadására, azzal, hogy a megjelölt személyekkel szemben érvényesíti a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettségeket.
11.6.    Amennyiben Megbízó saját honlappal rendelkezik, és a felek között egy éven belül legalább két ügy ellátására vonatkozó Megbízás jött létre, úgy Megbízó köteles a honlapján az Ügyvédi Iroda védjegyét és vagy elérhetőségét feltüntetni. A jelen rendelkezés alól Ügyvédi Iroda írásban felmentést adhat, illetőleg a feltüntetést megtilthatja.  
11.7.    A Felek rögzítik, hogy a Megbízás tekintetében üzleti információnak minősül minden üzleti (gazdasági, pénzügyi, jogi, üzletviteli, munkaügyi stb.) vagy technikai  adat, tény, körülmény, információ függetlenül attól, hogy bármilyen adathordozón rögzítve van-e, mely a közlő Fél (valamint anya és leányvállalatai, beszállítói és ügyfelei) üzleti tevékenységére vonatkozik, beleértve többek között a felszereléseket, szoftvert, dizájnt, mintákat, technológiát, technikai dokumentációt, termék vagy szolgáltatás specifikációt vagy stratégiát, marketing terveket, árazási információt, pénzügyi információt, a meglévő, korábbi vagy lehetséges beszállítókra, ügyfelekre, szerződésekre és termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információt, korábbi vagy lehetséges, vagy jelenlegi alvállalkozókra vonatkozó információt, a találmányt, ki nem adott szoftver alkalmazást, módszereket és egyéb know-how-t, rajzot, fényképet, modellt, mintadarabot, szerzői jogi művet, valamint a dizájn és teljesítmény előírásokat, termelési volument, és gyártási ütemtervet stb.
11.8.    A Felek kötelezik magukat, hogy a 11.7. pont szerinti üzleti információt megőrzik és titokban tartják, azt harmadik személy részére nem adják ki, nem teszik elérhetővé vagy hozzáférhetővé.
11.9.    A Felek kötelezik magukat, hogy a másik Féllel szembeni sérelmeiket, panaszaikat, kifogásaikat nem teszik nyilvánossá, nem közlik harmadik személyekkel, azt titokban tartják.
11.10.    A Felek rögzítik, hogy a Megbízott által a Megbízással összefüggésben készített okiratok (szerződések, beadványok, tanulmányok, vélemények, állásfoglalások stb.) tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, melyek felhasználási jogait a Megbízott kizárólagosan hasznosítja és gyakorolja.
11.11.    A Megbízott a Megbízó részére a Megbízás céljával összefüggésben ad Magyarországra terjedő, időben és felhasználási mód tekintetében is korlátozott felhasználási engedélyt. A felhasználási engedély nem jogosítja fel a Megbízót arra, hogy az átadott okiratok tartalmát a Megbízástól eltérő célból felhasználja. A Megbízó az okirat tartalmát, mint szellemi terméket a Megbízás szerinti célból és mértékben használhatja.
11.12.    Megbízó ügyel és törekszik arra, hogy a Megbízott által készített okiratok tartalmát olyan formátumban használja fel, amely gátolja vagy akadályozza a harmadik személyek által történő jogellenes felhasználást.
11.13.    Amennyiben a Megbízó a Megbízott által készített szerzői jogi védelem alá tartozó tartalmat a Megbízási díj megfizetése nélkül használja fel, avagy az ilyen szerzői jog hatálya alá tartozó tartalmat nem Megbízástól eltérő célra használja fel, azt többszörözi, nyilvánossághoz közvetíti, elérhetővé teszi, átdolgozza, átdolgozza eltérő felhasználás érdekében, úgy a Megbízó köteles 500 karakterenként (MS Word karakter) és felhasználásonként a mindenkor hatályos ÁSZF 1. sz. melléklete szerinti óradíj 50%-val egyező mértékű felhasználási díjat megfizetni.

XII.    KÖTBÉR

12.1.     A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó az köteles a Megbízott részére kötbért fizetni, amennyiben a

12.1.1.    Megbízott által elvégzett 5.3. pont szerinti adat-, és JÜB ellenőrzés eredménye miatt az ügylet lebonyolítását kénytelen a Megbízott megtagadni;
12.1.2.    az ÁSZF 11.11. pontban rögzítettektől eltérő használat esetén;
12.1.3.    az ÁSZF 13.2. pont szerinti kötelezettségét megszegi;

12.2.    A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a

12.1.1. pont szerinti esetben 100.000,- Ft összegű kötbért;
a 12.1.2. pont szerinti esetben jogellenes felhasználásonként a Megbízásban meghatározott Megbízási díj háromszorosának megfelelő kötbért;
a 12.1.3. pont szerinti esetben 10.000,- EUR / jogsértés kötbért

köteles megfizetni Megbízott részére.

XIII.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1    A Felek rögzítik, hogy a Felek között létrejött Megbízás értelmezése során elsődlegesen az Egyedi Megbízásban, ezt követően az ÁSZF-ben, és annak mellékleteiben rögzített rendelkezések az irányadóak jogviszonyukra.
13.2    Megbízó nem jogosult az Ügyvédi Iroda alkalmazásában vagy megbízásában álló alkalmazottat vagy megbízott ügyvédet, ügyvédi irodát a Megbízás megszűnésétől számított 2 éven belül bármely jogviszonyban (munkaviszony, megbízás, tagi jogviszony stb.) foglalkoztatni, alkalmazni.
13.3    Megbízó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta és egyedileg értelmezte, az ÁSZF rendelkezéseit módosítani nem kívánta, és mint akaratával mindenben egyezőt írta alá, mely nyilatkozatát ehelyütt külön aláírásával is megerősít.
13.4    Megbízó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen ÁSZF és mellékletei az Ügyvédi Iroda honlapján, a www.drsoosadam.hu weboldalon is elérhetőek.
13.5    Megbízó kijelenti, hogy amennyiben Egyedi Megbízás kötött Ügyvédi Irodával, úgy abban szerepeltetett minden olyan feltételt, mellyel jelen ÁSZF rendelkezéseitől el kívánt térni. Amennyiben a Felek között a Megbízás szóban, ráutaló magatartással, vagy e-mailen jött létre Egyedi Megbízás aláírása nélkül úgy a Megbízó az általa alkalmazni kívánt és megtárgyalásra javasolt feltételre Megbízott figyelmét a szerződéskötés és Megbízás létrejötte előtt kifejezetten felhívta.
13.6    A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízás közöttük elektronikus úton, e-mail levelezés vagy más hasonló elektronikus dokumentum formájában jön létre, úgy a Ptk. 6:85.§. (1) bekezdésének megfelelően az ilyen elektronikus úton tett nyilatkozatokat írásbelinek tekintik.
13.7    A Megbízott a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletébe foglalt adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja a Megbízót az általa folytatott ügyvédi megbízásra vonatkozó adatkezelési tevékenységről, valamint az üzleti megkeresés lehetőségéről jogszabályváltozás, vagy jelentős piaci változás esetén és az ezzel összefüggő adatkezelésről. Üzleti megkeresés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha ahhoz a Megbízó hozzájárult.
13.8    Az ÁSZF átvettnek minősül, amennyiben a Megbízó által megjelölt e-mail címre megküldésre került. Az átvétel elmaradását a Megbízó köteles a levelezőrendszere információival igazolni. Amennyiben a Megbízó az olyan e-mailre, mely tartalmazza vagy elérhetővé teszi ÁSZF-t válasz e-mailt küld, úgy az ÁSZF megismertnek és elfogadottnak minősül.
13.9    Jelen ÁSZF annak aláírása nélkül is kötelező a Felekre.

Átvettem az ÁSZF egy példányát. Dátum:

__________________________
Megbízó

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda
általános szerződési feltételek
1.sz. melléklet (díjszabás)
(hatályos 2020. október 29. napjától)

minden esetben kérje egyedi ajánlatunkat !

Amennyiben az Ügyvédi Iroda és a Megbízó külön nem állapodik meg a Megbízásra vonatkozó egyedi díjszabásról, abban az esetben az alábbi Díjszabás szerinti díjak alkalmazandóak az egyes ügycsoportokban. A díjak nettó díjak, azok nem tartalmazzák a mindenkori ÁFA összegét. A díjak nem tartalmazzák az egyes eljárásokban felmerülő egyéb költségeket.


1    Peres ügy esetében:    40.000,- Ft / óra
2    Nemperes ügy, hatósági ügy vagy peren kívüli ügyintézés:    20.000,- Ft / óra
3    Felszámolási kérelem benyújtása és az elsőfokú eljárásban történő jogi képviselet ellátása:    100.000,- Ft
4    Cégalapítás I.: bt., kft. (szerződésminta alapján):    75.000,- Ft
5    Cégmódosítás I.: bt., kft (szerződésmintás cég,székhely, telephely, fióktelep, cégnév, ügyvezető, cégvezető, törzstőke felemelés változás esetén):    40.000,- Ft / 2 adat, minden további adat 5.000,- Ft
6    Cégmódosítás II.: bt, kft. (szerződésmintás cég, törzstőke leszállítás, tagcsere):    60.000,- Ft
7    Cégalapítás II.: nem szerződésmintás cég esetében bt., kft.:    120.000,- Ft
8    Cégmódosítás III.: nem szerződésmintás cég esetén (adatok, mint Cégmódosítás I.-nél):    60.000,- Ft / 2 adat, minden további adat 7000,- Ft
9    Cégmódosítás IV.: nem szerződésmintás cég esetén (adatok, mint Cégmódosítás II.-nél)    80.000,- Ft
10    Ingatlanügylet adásvétel, tartás, életjáradék, elbirtoklás, házastársi vagyonközösség, ráépítés, ajándék nem egyeneságbeli rokonok vagy házastársak között:    ingatlan forgalmi értékének 0.4 %-a, de minimum 60.000,- Ft
11    Ingatlanügylet adásvétel vagy ajándékozás speciális (pl. 3-nál több fél, terhelt az ingatlan, hitelből rendezik a vételárat, részletvétel, hatósági megkeresés, haszonélvezeti-, vételi- jog bejegyzése, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, stb.):    speciális tényezőnként további 0,1 %
12    Ingatlan ajándékozás (egyeneságbeli rokonok vagy házastársak közötti ajándékozás)    ingatlan forgalmi értékének 0.3%-a, de minimum 50.000,- Ft
13    Védjegy, használati vagy formatervezési minta bejegyzés, megújítás    100.000,- Ft
14    Irattározási díj    100,- Ft / oldal / nap
15    Behajtási díj Megbízóval szemben     40.000,- Ft / óra

Amennyiben az ügy nem kerül meghatározásra a fenti táblázatban, úgy a táblázat 2. pontja szerinti óradíj elszámolás az irányadó a díjszabásra, a Megbízott óradíj kimutatása alapján.

Budapest, 2020. október 29.

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda
dr. Soós Ádám irodavető ügyvéd