GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Ingatlanjog

Ügyvédi Irodánk több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik az ingatlanjog területén, erre tekintettel komplex jogi szolgáltatást nyújt Ügyfeleinek, kimerítő felsorolástól eltekintve akár tulajdonjog átruházásról, elbirtoklásról, telekegyesítésről, telekmegosztásról, ráépítésről vagy társasházat érintő ügyletekről van szó. Ide kell sorolni mindazokat a rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok ügyét is, amelyek az ingatlan nyilvántartásban hibásan, elavult adatokkal, vagy nem valós adatokkal szerepelnek, esetleg téves bejegyzéseket tartalmaznak a térképet illetően.

Kapcsolódóan vállaljuk a rendezetlen ingatlanok esetében elhunyt személyek örököseinek felkutatását, beazonosítását, közjegyzők, levéltárak megkeresését adatigénylés érdekében, valamint póthagyatéki eljárások lebonyolítását és kapcsolódó tulajdonrendezési eljárásokat.

Az ingatlant érintő jogügyletekkel kapcsolatosan az okiratszerkesztésen túl Irodánk tájékoztatást nyújt a feleket esetlegesen terhelő adó és illetékfizetési kötelezettségekről, igénybe vehető kedvezményekről, CSOK feltételekről, továbbá vállalja a kapcsolódó földhivatal előtti eljárás teljes körű ügyintézését, ideértve a kérelmek benyújtását, iratbetekintést, vagy hatóság előtti eljárásban képviseletet.

Napjainkban az egyik leggyakoribb ügytípus az ingatlanjog területén a tulajdonjog átruházási szerződés valamely formája. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására szolgáló szerződés érvényességéhez, valamint a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez elengedhetetlen a szerződéses okirat ügyvéd általi szerkesztése és ellenjegyzése. Az ingatlanra vonatkozó ügylet lebonyolításának előkérdése az ingatlan tulajdoni lapjának ismerete és vizsgálata, valamint az ingatlan tulajdoni lapjáról nyomban meg nem ismerhető kötelezettségek, mint harmadik, ingatlan nyilvántartáson kívüli személyek jogai.

Adásvételi szerződés

A gyakorlatban a legtöbbször előforduló, visszterhes tulajdonjog átruházási szerződés. Az adásvételi szerződés lehet egyszerű, egyetlen eladóval és vevővel, valamint a teljes vételár önerőből történő készpénzes kifizetésével. Azonban az esetek nagy százalékában több vevő és több eladó szerepel a szerződésben, a vevő gyakran pénzintézeti kölcsön útján kívánja az ingatlant megvásárolni, avagy a megvásárolni kívánt ingatlant zálogjog terheli, esetleg más jog (haszonélvezeti jog, nemzeti park vagy más személy elővásárlási joga, perfeljegyzés), illetve az eladó tulajdonszerzése feltételtől függ, és ezzel a vevői tulajdonszerzés is feltételes lehet, illetve az eladók közötti vételár megosztás, avagy a vevő által fizetett vételár biztonsága miatt ügyvédi letétet szükséges igénybe venni.

Összességében tehát a szerződés elkészítése számos tényezőtől függ, a melyre Irodánk a szerződés szerkesztése során különös figyelmet fordít, és az egyes feltételeket, szerződést befolyásoló tényezőket a szerződés megkötését megelőzően ellenőriz.

Ajándékozási szerződés

Az ajándékozási szerződés fő jellegzetessége ingyenessége. Az egyenesági rokonok (szülő-gyermek nagyszülő-unoka stb.) valamint házastársak között az ajándékozás illetékmentes, azonban ezen a körön kívül eső Ügyfeleknek az ajándékozással illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A testvérek közötti ajándékozás sok esetben ugyancsak lehet illetékmentes.

Ráépítési megállapodás

A ráépítés jogi terminus technicusa a saját anyaggal történő idegen földre építkezés. A Ptk. megkülönbözteti a jó-, vagy rosszhiszeműen ráépítés esetét. Ha ráépítő nem tudott róla, hogy a föld más tulajdonában van úgy jóhiszeműnek minősül, míg rosszhiszeműnek ha a ráépítő tudatában volt annak, hogy idegen földre épített. A jogszabály több módon rendezi a ráépítő és tulajdonos jogviszonyát, Ügyvédi Irodánk pedig hatékony segítséget nyújt az egyeztetési tárgyalások során, valamint a végleges megállapodás elkészítésében, megegyezés hiányában pedig a peres eljárásban történő képviselet ellátására.

Gazdasági társaság alapítása vagy törzstőke emelés során bevett gyakorlat, hogy a társaság törzstőkéjét a tagok nem vagyoni hozzájárulás formájában, azaz apportként teljesítik, amely lehet ingó dolog (tárgyi eszköz), vagyoni értékű jog vagy követelés, de ide sorolhatóak a domainek, szellemi termékek, szoftverek, tervek is, illetőleg az apport lehet ingatlanvagyon.

Apport esetében az apport tulajdonjogát a társaság szerzi meg, amely alkalmas arra, hogy a társaság törzstőkéje teljesítettnek minősüljön.

Ügyvédi Irodánk vállalja a társasházak ügyeinek komplex kezelését, amely magában foglal minden olyan tevékenységet, amely egy társasház törvényes működéséhez elengedhetetlen, így az alapító okirat szerkesztését, módosítását, társasházi közös költség behajtást, társasházi határozatok megtámadása során a társasház képviseletét, beszállítói szerződések ellenőrzését és átvizsgálását.

Alapító okirat, SZMSZ elkészítése, benyújtása

A társasház alapítás első és legfontosabb lépése az alakuló társasház alapító okiratának elkészítése, amely tartalmazza a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben meghatározott kötelező tartalmi elemeket, valamint az egyéb releváns rendelkezéseket.

A társasház Szervezeti és Működési Szabályzata szintén különösen nagy relevanciával bír, hiszen ebben a dokumentumban kerülnek lefektetésre az adott társasház működésének és szervezetének alapelvei, alapvető szabályai és eljárása.

A fenti dokumentumok elkészítését, szerkesztését, valamint teljes körű földhivatali ügyintézését vállaljuk Ügyfeleink részére, reális határidővel.

Közgyűlési okiratok előkészítése, alapító okirat módosítás

Kérésre ügyfeleink részére közgyűlési meghívó-tervezeteket, közgyűlési határozat-tervezeteket készítünk elő, továbbá közreműködünk olyan dokumentumok előkészítésében, amely a társasház törvényes működéséhez szükséges.

A társasház működése során felmerülhet olyan körülmény, amely alapító okirat módosítását igényli, így ezen eljárás során is készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

A telekalakítás részletes szabályait a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet írja elő. A telekalakítási eljárás előfordulhat olyan esetben, amikor két telek egyesítése, a telekhatár rendezése történik, avagy teljesen új telek alakul, azonban ez utóbbi esetben feltétel, hogy az újonnan alakuló telek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen.

Az Ügyvédi Iroda vállalja a telekalakítási megállapodás elkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos földhivatali ügyintézést.

 

A Ptk. szerint megszerzi az ingatlan tulajdonjogát az, aki azt 15 éven át szakadatlanul birtokolja. Fontos kritérium, hogy a szakadatlan, sajátkénti birtoklás ne csak szubjektív módon, az elbirtokló tudatában legyen jelen, hanem az objektíve, harmadik személyek felé is érzékelhető módon nyilvánuljon meg, például közterhek viselése, tulajdonosi magatartások, felújítások, karbantartások az ingatlanon stb..

Az ingatlan valamely jogcímen történő használata, például bérleti jogviszony vagy szívességi lakáshasználat kizárja az elbirtoklást.

Ügyfeleink részére vállaljuk az elbirtoklás iránti igény bírósági úton történ érvényesítését, a peres eljárás során teljes körű jogi képviselet ellátását.