GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Elektronikus hírközlési jog

Az elektronikus hírközlési tevékenység hazai jogi szabályozása a klasszikus értelemben az ágazati adminisztratív és műszaki szabályok összességét jelenti, amely tartalmazza a szabályozó hatóság feladat-, és hatáskörét, a hatósági eljárás általános és speciális szabályait, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának szabályait, a hírközlési szolgáltatók kötelezettségeit, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókkal kapcsolatos piac meghatározási és kötelezettség előírási rendelkezéseket, az előfizetők jogait, általános szerződési feltételek kialakítására vonatkozó tartalmi és alaki előírásokat, az elektronikus hírközlési tevékenységgel összefüggő adatkezelési tevékenységet. A hazai szabályozásra a többször módosított elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és kapcsolódó rendeleti szabályozás az irányadó.

Az elektronikus hírközlési jog tágabb értelmezése során figyelemmel kell lenni az Európai Unió szabályozására, az Európai Bizottság és Európai Unió Bírósága által kialakított versenyjogi szabályozásra. Szükséges megemlíteni a nemzetközi hírközlési szolgáltatók között kialakult szerződéses gyakorlatot.

A Hatóság előtti eljárások szerteágazóak, Ügyvédi Irodánk többek között részt vett szolgáltatás bejelentési, szolgáltat megszüntetése tárgyú-, piacmeghatározás, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek előírására vonatkozó eljárásban, piacmeghatározási eljárásban, azonosító gazdálkodási eljárásokban (számmező lekötés, kijelölés, átadás), referenciaajánlat kidolgozásában az általános szerződési feltételek bejelentésével, módosításával kapcsolatos bejelentési eljárásokban.

Az Eht. a hírközlési szolgáltatók számára előírja a jogszabályban meghatározott tartalmú általános szerződési feltételek és mellékletei kialakítását, közzétételét, elérhetőségének biztosítását az előfizetők részére. A nemzeti szabályozás számos részletszabályt tartalmaz, mely a törvény mentén NMHH elnöki rendeletben kerül meghatározásra. Az irányadó jogszabályok alapján vállaljuk az elektronikus hírközlési szolgáltató jogszabályban meghatározott tartalmú, részletezettségű általános szerződési feltételeinek és mellékleteinek kialakítását, módosítását, továbbá a módosítási eljárásban történő közreműködést. Az eltérő jogi szabályozásból és igénybe vehető szolgáltatások köre miatt az üzleti és nem üzleti előfizetők részére szóló általános szerződési feltételeket szükséges kialakítani.

Az Eht. XVI. fejezete és a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelete részletesen meghatározza az üzleti előfizetők jogait és kötelezettségeit, szolgáltatók és előfizetők közötti szerződés jogi kereteit, továbbá előír olyan mellékleteket, melyek szükségszerűek az előfizetői szerződés jogszerű létrejöttéhez. Az eltérő jogi szabályozásból és igénybe vehető szolgáltatások köre miatt az üzleti és nem üzleti előfizetők részére egyedi szerződéseket szükséges kialakítani. A nem üzleti előfizetők esetében alkalmazandó egyedi előfizetői szerződéseket az általános szerződési feltételekhez hasonlóan közzé kell tennie a szolgáltatónak.

A hazai és nemzetközi szolgáltatók közötti hálózati szerződések biztosítják a szolgáltatók egymás hálózatainak elérését, nagykereskedelmi szolgáltatok biztosítását, a forgalom továbbításának és végződtetésének műszaki és jogi kereteit, az egymás hálózata felé irányuló forgalom elszámolásának feltételeit, biztosítékokat, együttműködési szabályokat és az esetleges jogvitára vonatkozó rendelkezéseket.

Ide sorolhatóak azok a szerződések, amelyek a hírközlési hálózat üzemszerű működésének fenntartásához, fejlesztéséhez szükségesek, így különösen a szálpár bérleti konstrukciók, IRU megoldások, területbérleti és vállalkozási (antenna elhelyezés, távközlési szekrény kialakítás és elhelyezés, kábelezési szerződések), mérnöki szerződések (tervezés, tanácsadás).

A távközlési hálózatok sem mentesek a külső behatásoktól. A nagy sebességű optikai hálózatok a földben kerülnek elhelyezésre, és így folyamatosan érintettek az építőipari tevékenységeknek. Az építkezések során gyakori, hogy megsértik a távközlési hálózatokat, az optikai kábeleket elvágják, megrongálják, mely szolgáltatás kiesést és jelentős kárt okoz a szolgáltatók részére, a legtöbb esetben pedig az igényérvényesítést a károkozó meg kívánja akadályozni. Az Iroda szolgáltató ügyfelét több olyan eljárásban képviselte sikeresen, ahol a károkozót a bíróság kártérítésre kötelezte, de sikeres egyezségek létrehozásában is közreműködtünk, megkímélve az ügyfelet a peres eljárás költségeitől.

Ügyvédi Irodánk több fogyasztóvédelmi tárgyú eljárásban vett részt az NMHH előtt, melyek a hírközlési szolgáltatás és / vagy szolgáltató panaszkezelésével kapcsolatosak. Partnerünk egy, távközlési szolgáltatónál ügyfélszolgálati vezetőként foglalkoztatott tanácsadó, akivel rendszeresen együttműködünk különböző fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekben.