GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Adatvédelem

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

 

Adatkezelési tájékoztató Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésről.

 

Tevékenység:

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda az Ütv. 29. §-a értelmében ügyvédi megbízási szerződés alapján végzi tevékenységét. AZ ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében a jogszabályok előírásainak megfelelően a megbízási szerződés teljesítése érdekében olyan személyek adatait is jogosult kezelni, akikkel megbízási szerződés nem jött létre. Az ügyvédi tevékenységek a következők az Ütv. 2.§. (1) bekezdése alapján:

 

2. § (1) Ügyvédi tevékenység:

a) a jogi képviselet ellátása,

b) a büntetőeljárásban védelem ellátása,

c) a jogi tanácsadás,

d) az okiratszerkesztés,

e) az okirat ellenjegyzése,

f) az a)-e) pont szerinti ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus okirati formába alakítása,

g) az a)-f) pont szerinti ügyvédi tevékenységgel összefüggésben letét kezelése.

 

Titoktartási kötelezettség:

 

Az Ütv 9-13.§. szakaszai alapján és az ott meghatározott körben, illetve feltételekkel az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli, azonban bizonyos esetekben a titkot (mely tartalmazhat személyes adatot is) átadható avagy köteles átadni hatóság, kamara, vagy ügyben eljáró más ügyvédek részére az alábbiak szerint.

1.      Adatkezelő:

Név: Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

2.      Adatkezelő adatai:

Cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.

Telefonszám: + 36 1 580 23 82

E-mail cím: iroda@drsoosadam.hu

Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara

 

3.      Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja

Megbízás teljesítése: jogi képviselet ellátása Ütv. 2.§. szerint, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, védői képviselet,

okirat ellenjegyzése, ügyvédi megbízás teljesítése, kapcsolattartás, ügyfél nyilvántartás, számlázás, a megbízás teljesítéseként, kapcsolattartás, a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének teljesítésére, vagy a megbízáshoz kapcsolódóan megőrzésre pénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, utalvány, értékpapír vagy más okirat átvétele, őrizése és kezelése, letétkezelés

 

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk 1 (b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (c) jogi kötelezettség teljesítése, Ütv. 2.§. és 29.§., 47. §, Számv. tv. 169. § (2); 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 27.§. ; 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.;

 

Kezelt adatok köre:

Számlázási adatok: név, cím,

Kapcsolattartási adatok: e-mail, telefonszám,

Megbízás érdekében felmerülő adat: anyja neve, születési idő, személyes okmányok másolatai, egészségügyi adatok, bűnügyi személyes adatok, pénzügyi adatok, videó-, hangfelvétel;

 

Adatkezelés időtartama:

-    ügyvédi tevékenységgel összefüggésben létrejött irat esetében a MÜK Szabályzat szerinti megőrzési időtartamig + 60 nap (adattörlési folyamat)

-         pénzmosási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos iratok esetében az ügyfél átvilágítási intézkedést követő    8 évig + 60 nap (adattörlési folyamat)

-         számla és annak alapjául szolgáló irat 8 év + 60 nap (adattörlési folyamat)

 

4.      Érintett jogai:

A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

 

5.      Panasz:

Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

 

6.      Szerződéses és jogszabályon alapuló adatkezelés:

Az adatok kezelése a megbízási szerződés esetében a szerződésen, míg harmadik személyek adatainak kezelése az Ütv., mint jogszabályon alapul. A megbízási szerződéskötés és az adatmegadás önkéntes. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda által kért adatok megadása. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda részéről nem teljesíthető.

 

7.      Adatfeldolgozó:

 

Tárhely: Tárhely.eu (www.tarhely.eu)

Számlázás: Szilorg Kft.

IT tevékenység: GloNet Bt.

Helyettes ügyvéd: Az adott ügyben az érintett tájékoztatásával bevont helyettes ügyvéd. A helyettes ügyvéd személye ügyenként változhat, és nem szükségszerűen merül fel. 

 

8.      Profilalkotás:

Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

 

9.      Irányadó jog:

A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) valamint a hazai jogszabályok és hatósági előírások az irányadók.

Irányadó jogszabályok és kötelező szakmai szabályok:

Ø  Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);

Ø  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

Ø  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.);

Ø  az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ütv.);

Ø  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).;

Ø  A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV.15.) Szakmai Álláspontja a GDPR tekintetében;

 

 

 

Budapest, 2020. október

dr. Soós Ádám ügyvéd

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda