Szakterületek
Társasági jog és cégjog
Társasági szerződések szerkesztése, tájékoztatás a társaság tagjaira vonatkozó felelősségi kérdésekről, tagi kötelezettségekről, tagok társaságon belüli és társaságon kívüli jogviszonyairól, összeférhetetlenségi kérdések, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek felelőssége, kötelezettségei, valamint felelősség a társaság felszámolása során, hitelező érdekek kötelező figyelembevétele, legfőbb szerv határozatainak megtámadása bíróság előtt. Értékpapír keletkezetési, módosítási eljárás részvénytársaság esetében a KelerZrt. előtt.

Cégalapításhoz, változásbejegyzési (cégadatok módosítása, átalakulás, üzletrész átruházás) eljárásokhoz szükséges cégiratok előkészítése, és benyújtása az illetékes cégbíróság felé, törvényességi felügyeleti eljárásokban történő jogi képviselet ellátása az esetleges jogkövetkezmények (megszüntetés, vagyonfelügyelő, bírság) elkerülése érdekében, végelszámolási eljárásban közreműködés.
Kereskedelmi jog
Szerződések szerkesztése és véleményezése az értékesítés, szolgáltatásnyújtás, gyártás – termelés területén, ideértve a különböző vállalkozási szerződéseket (gyártás, építés, szerelés, tervezés, kutatás, utazás stb.), megbízási szerződéseket (közvetítői megbízások, ügynöki szerződések, reklám-, és marketing szerződések, hirdetési szerződések, üzemeltetési, karbantartási szerződések, kezelési szerződések, könyvelői megbízások stb.), szállítási szerződéseket (termékek vagy áruk megrendelése és szállítása, adásvételi szerződések). Letéti, bizományi, fuvarozási és szállítmányozási, bérleti szerződések, kölcsön és lízing, valamint a tevékenység finanszírozásához szükséges áruhitel áttekintése, véleményezése. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerkesztése valamennyi szerződéstípusban. Internetjoggal, elektronikus szerződéskötéssel kapcsolatos jogi kérdések megválaszolása.
Távközlési jog és elektronikus kereskedelmi jog
Hazai és nemzetközi szolgáltatók bejelentési és nyilvántartásba vételi ügyeinek kezelése a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előtt. A szolgáltató operatív ügyintézésében történő részvétel, nemzetközi összekapcsolási-, és hazai hálózati szerződések szerkesztése, kapcsolódó eszközbeszerzési és érpárbérleti szerződések készítése. A 2003. évi C. törvénynek és a mindenkor hatályos iparági rendeleteknek történő megfelelés vizsgálata, a szolgáltató template dokumentumainak aktualizálása, általános szerződési feltételek készítése, és általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának szabályszerű kezelése. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság illetve fogyasztóvédelmi hatóság előtti panaszügyek kezelése.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételek készítése, felelősségi kérdésekben szakszerű eljárás biztosítása, co-location és hosting szolgáltatásokkal kapcsolatos egyedi előfizetői szerződések szerkesztése.
Munkajog
Az alkalmazottak szerződéseinek, szerződésmódosításainak szerkesztése vállalkozásközpontú szempontok szerint, munkáltatói figyelmeztetések, utasítások, tájékoztatók előkészítése, rendes és rendkívüli felmondások, közös megegyezések előkészítése. Munkaügyi perekben történő jogi képviselet ellátása.
Hatósági ügyek
A vállalkozások minden esetben kapcsolatba kerülnek valamely hatósággal. Az Ügyvédi Iroda segítséget nyújt a bonyolult formanyomtatványok, kérelmek kitöltésében, igazolások és dokumentumcsomagok összeállításában, valamint képviseletet lát el hatósági eljárásban (környezetvédelmi igazgatás, építéshatósági eljárás, fogyasztóvédelmi eljárás, adóhatósági eljárás, ingatlannyilvántartási eljárás, ipari-, és kereskedelmi igazgatási ügyek, szabálysértési ügyek, PSZÁF eljárás).
Iparjogvédelem és szellemi alkotás joga, szerzői jog és reklámjog
Az Ügyvédi Iroda segítséget nyújt a hazai, közösségi és nemzetközi védjegy bejelentésével kapcsolatos eljárások során, ennek körében ellenőrzi (kutatás) a Megbízó által lajstromozni kért megjelölést és védjegy kutatásijelentést készít az esetlegesen más hasonló, összetévesztésre alkalmas bejegyzett védjegyekről, a védjegy bejelentési kérelmet benyújtja, ellátja a védjegybejegyzési eljárás során a jogi képviseletet (képviselet a hivatal előtt, felszólalási, törlési, megújítási, fellebbezési eljárások).

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal – Hivatásos képviselői azonosító: 52344

„Software as a service” szerződések, licencia és védjegyhasználati szerződések, továbbá franchise szerződések szerkesztése és véleményezése.

Szerzői jogokra vonatkozó felhasználási szerződések szerkesztése.
Válságmenedzsment szakértő bevonásával, végelszámolási eljárás
Gazdasági társaságok megszüntetési eljárása során felmerülő adójogi, tag illetve vezető tisztségviselő felelősségével kapcsolatos kérdésekben történő tanácsadás, a tagok és vezető tisztségviselők magatartásának büntetőjogi szempontú vizsgálata, kármentési lehetőségek feltárása.

A gazdasági társaság által felvett, de tagok és / vagy vezető tisztségviselők által vállalt kötelezettségvállalások (banki-, vagy egyéb hitelezői kezességvállalás, vagyontárgyakat terhelő jelzálogjog) rendezésében közreműködés, hitelezőkkel kapcsolattartás felvétele, személyes tárgyalásokon történő részvétel.
Követelésbehajtás és jogtalan követelések elhárítása
Követelések érvényesítése peren kívüli (felszólítás küldése, telefonos egyeztetés és személyes tárgyaláson történő részvétel a Megbízóval és az adóssal, egyezség létrehozása) és peres eljárásban egyaránt. Fizetési meghagyásos eljárás és európai fizetési meghagyásos kezdeményezése és teljes ügykezelés az esetlegesen ellentmondás folytán perré alakult eljárás esetében.

Felszámolási-, és csődeljárás kezdeményezése, a felszámolási-, és csőd ügy kezelése az adós cég megszüntetéséig, vagy az eljárás befejezéséig. Felszámolóval történő kapcsolattartás, felszámoló jogszabálysértő tevékenységével avagy mulasztásával szemben felszámolási kifogások előterjesztése.

Végrehajtási eljárás kezdeményezése, végrehajtóval kapcsolattartás, végrehajtási kifogások előterjesztése a végrehajtó jogszabálysértő tevékenysége vagy mulasztása esetén.

Jogtalan követelés esetén a követelés alapjául szolgáló jogviszony vizsgálata, és annak eldöntése, hogy a Megbízó és a hitelező között fennáll-e érvényes szerződés (jogviszony), amely alapján a hitelező jogszerűen követel. Jogviszony fennállása esetén annak eldöntése, hogy a hitelező a Megbízótól a közöttük létrejött szerződésnek megfelelő összeget követel-e. Amennyiben a Megbízó és a hitelező között nem áll fenn jogviszony, avagy a jogviszony alapján a hitelező többet követel, mint amennyit a jogviszony alapján jogosult lenne, úgy az Ügyvédi Iroda peren kívüli ügyszakban ügyvédi levél keretében rögzíti a Megbízó kifogásait a követeléssel összefüggésben, fizetési meghagyással szemben ellentmondást terjeszt elő, illetve a peres eljárásban képviseli a Megbízót.

Végrehajtási ügyszakban végrehajtás korlátozása és/vagy végrehajtás megszüntetése iránti perben történő képviselet ellátása.

Tömeges ügykezelés biztosítása az informatikai háttértámogató rendszerrel, amennyiben a Megbízó több száz, vagy ezer különböző személyre, gazdasági társaságra vonatkozó követeléssel rendelkezik. Ennek keretében az Ügyvédi Iroda a követeléseket, a hozzájuk kapcsolódó adósi adatokat nyilvántartja, behajtási folyamatra vonatkozó megállapodás szerint fizetési felszólítást küld az adós részére, fizetési meghagyásos eljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményez, teljes ügykezelést biztosít az ügy befejezéséig, statisztikai szolgáltatást nyújt a behajtási folyamatokról és adatokról.
Ingatlanjog
Adásvételi szerződések, ajándékozási, tartási, életjáradéki szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatal felé történő benyújtása, valamint jogi képviselet ellátása az ingatlan nyilvántartási eljárás során. Közös tulajdoni igények (közös tulajdon megszüntetése, használati díjkövetelések érvényesítése) iránti perek ügyvitele. Társasházi joggal kapcsolatos jogi tanácsadás társasházkezelők, tulajdonosok részére, társasházi alapító okiratok szerkesztése és benyújtása a földhivatal felé. Közös képviselők felelősségével kapcsolatos tanácsadás.

Birtokvédelmi (birtokháborítás) eljárások kezdeményezése és részvétel a hatósági, valamint a későbbi peres eljárásban.

Ráépítés, túlépítés, elbirtoklási ügyekben a jogi képviselet ellátása.
Kártérítési jog, személyhez fűződő jogok valamint biztosítási jog
Az Ügyvédi Iroda ellátja a különböző vagyoni és egyes nem vagyoni károk (elsősorban a névviselési jog, jó hírnév védelme ideértve a sajtó helyreigazítási ügyeket, továbbá képmás-, és hangfelvétel védelme, titokvédelem, szerzői jogi ügyek) érvényesítésével kapcsolatos ügyekben a jogi képviseletet.

A biztosítási jog területén az egyes vagyonbiztosításból és felelősségbiztosításból eredő igények – ki nem fizetett igények – érvényesítését biztosítótársasággal szemben.
Házassági vagyonjog
Az Ügyvédi Iroda a családi jog körében elsődlegesen a házassági vagyonjogi viták (közös vagyon megosztása ügyében, így különösen ingó és ingatlan vagyon megosztása, ráépítések, értéknövelő beruházások figyelembevétele, közös cégvagyon megosztása stb.) rendezésében tud szerepet vállalni és segítséget nyújtani a Megbízó részére, e körben a vitás felek közötti egyezség létrehozása, az egyezségi megállapodás szerkesztése vonatkozásában.

A házasfelek megegyezésének hiányában képviseli a Megbízót a házassági vagyonközösség megosztása iránti perben. Házassági szerződések szerkesztése.
Gazdasági büntetőjog és sértetti képviselet
A gazdasági jogban szerzett széleskörű tapasztalatokra építve az Ügyvédi Iroda ellátja a gazdasági társaságok tevékenységével összefüggésben felmerült büntetőügyekben a vezető tisztségviselők és más személyek jogi képviseletét (védői tevékenység).

Sértetti képviselet ellátása, ennek körében a sértettet ért vagyoni és nem vagyoni károk (polgári jogi igény) érvényesítésének biztosítása a büntetőeljárás során, a terhelti vagyon megőrzésének biztosítása a polgári jogi igény érvényesítéséhez is az Ügyvédi Iroda főtevékenységéhez sorolható.